projekt nr 22

22. Dmuchane wesołe miasteczko dla dzieci naszej Gminy


Lokalizacja

CK Zamek w Toszku, ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Zakup dmuchanego placu zabaw-zamku ze zjeżdżalnią, suchego basenu z piłeczkami,
megakręgli-który będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców Gminy podczas imprez
plenerowych odbywających się w Toszku i sołectwach Gminy.

Opis projektu

Projekt polega na zakupieniu kompleksowanego dmuchanego placu zabaw składającego się
z zamku ze zjeżdżalnią, suchego basenu oraz megakręgli. Zakupione dmuchańce będą
ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Toszek podczas plenerowych imprez
organizowanych przez lokalne organizacje (Gmina, CK "Zamek", szkoły, przedszkola,
organizacje pozarządowe, parafia, sołtysi) i odbywających się w Toszku oraz w sołectwach
Gminy. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z zakupionych atrakcji zgodnie
z regulaminem. Sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń, proboszcz,
harcerze będą wypożyczać plac zbaw bezpłatnie w celu organizacji imprez plenerowych
zgodnie z regulaminem użytkowania. Dmuchańce są postrzegane przez mieszkańców,
rodziców, dzieci za ważną i potrzebną atrakcję na lokalnych imprezach, w związku z czym
zakup dmuchanego placu zabaw zachęci liczne grono mieszkańców Gminy do wzięcia udziału
w gminnych wydarzeniach. Dzięki zakupionym dmuchańcom Gmina oraz CK "Zamek"
w Toszku nie będą pokrywać kosztów wynajęcia dmuchanych placów zabaw od prywatnych
firm kilkanaście razy w roku (koszt wypożyczenia jednego dmuchańca: 1000
zł/1atrakcja/1dzień, co daje 10 000 zł oszczędności w ciągu roku przy 10 imprezach). Sołectw
nie stać na zapewnienie takich atrakcji na organizowanych przez nie imprezach plenerowych
lub nadmiernie obciążają one ich skromny budżet. Brak atrakcji zmniejsza zainteresowanie
mieszkańców udziałem w lokalnych imprezach. Wielu rodziców, szczególnie rodzin
wielodzietnych, nie stać na opłacenie biletów dla swoich dzieci, gdyż wejście kosztuje co
najmniej 6 zł/5min/1osoba. Umożliwienie bezpłatnego korzystania z dmuchanych atrakcji
dałoby spore oszczędności rodzicom, za które mogliby zakupić dzieciom ciepły posiłek,
pamiątkę itp. Tym bardziej, że jedno wejście nie zaspokaja potrzeb dziecka. Rodzice z tego
powodu często rezygnują z udziału w lokalnych imprezach. Dysponentem zakupionego placu
zabaw będzie Centrum Kultury "Zamek" w Toszku, które będzie odpowiedzialne za
przechowanie sprzętu, udostępnianie go interesantom zgodnie z regulaminem, konserwację.
Każda organizacja wynajmująca sprzęt będzie zobowiązana podczas imprezy do zapewnienia
osoby nadzorującej użytkowanie placu (w tym opiekę nad dziećmi) zgodnie z regulaminem.
Przewóz dmuchańców będzie odbywał się przez interesariuszy. Pieniądze na konserwację
dmuchańców będą pozyskiwane z wynajmu placu zabaw ościennym gminom w celu
organizacji lokalnych imprez. Koszt wynajęcia pokryje koszty wymiany piłeczek, zużytych
i zniszczonych części, wulkanizacji, czyszczenia.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt będzie miał szeroki zasięg, ponieważ jego efekty obejmą całą Gminę Toszek, tj. miasto
Toszek, 14 sołectw i osiedle Oracze.
Z zakupionego sprzętu będzie bezpłatnie korzystać Gmina Toszek, CK Zamek Toszek, sołtysi,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, harcerstwo, parafia Toszek. Dmuchany plac
zabaw będzie wykorzystywany przez instytucje kulturalne, oświatowe, pozarządowe Gminy
Toszek podczas organizacji lokalnych imprez w ciągu całego roku. Obiekt będzie
ogólnodostępny, dzięki czemu liczne grono mieszkańców będzie mogło z niego korzystać.
Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność organizowanych wydarzeń na terenie gminy.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Głównymi osobami, które skorzystają z dmuchanego placu zabaw, będą dzieci uczestniczące
wraz z rodzicami w lokalnych imprezach. Szacujemy, że w ciągu roku skorzysta z niego ok.
1500 osób

Przewidywane cele do osiągnięcia

- zakup dmuchanego placu zabaw dla dzieci, - wzbogacenie oferty rozrywkowo-kulturalnej
Gminy Toszek i uatrakcyjnienie lokalnych imprez poprzez bezpłatne udostępnienie dzieciom
dmuchanego placu zabaw, - zachęcenie rodzin do udziału w lokalnych wydarzeniach i
zwiększenie udziału mieszkańców Gminy, - wygenerowanie oszczędności w budżecie Gminy,
CK Zamek w Toszku, sołectw i w portfelach rodziców, - zwiększenie atrakcyjności imprez
organizowanych przez sołectwa i instytucje pozarządowe, które nie dysponują wystarczającym
budżetem, aby móc wynająć dmuchane atrakcje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zjeżdżalnia dmuchany zamekwycena 12 950 zł
2Suchy basen - dmuchany zamekwycena6 000 zł
3Piłeczki do dmuchanego basenuwycena450 zł
4Kręgle dmuchanewycena5 600 zł
Łącznie: 25 000 zł